පහත ඇති Form එක Submit කර ඔබගේ දුරකතන අංකය සහ ප්‍රදේශය අප වෙත එවන්න.

ඔබගේ ප්‍රදේශයේ භෞතචිකිත්සක වරයා ඉක්මනින්ම ඔබ අමතනු ඇත.

Submit the form below. Your nearest physiotherapist will contact you as soon as possible.

Best Home-Based Physiotherapy Service

Our skilled professionals are here to help you every step of the way. Making your life better is our priority.

Qualified & Experienced SLMC Registered Physiotherapists

Or fill the above form

Pioneers in Home Based Physiotherapy

Neurological: Stroke Parkinson's Motor neuron disease Multiple sclerosis Spinal cord injuries Brain injuries Bells palsy Etc...

Geriatric physiotherapy: Physiotherapy in old age, General exercise program, Psychological support, Condition based treatments, Balance training Etc...

Musculoskeletal: Joint replacement surgeries Arthritis Any pain full condition (Back, Neck, Joints) Sports injuries Any surgery (Post-surgical rehabilitation) Etc...

Conditions we treat at your home

Home-based treatment process